Comisia ia măsuri pentru a se asigura că profesioniștii și furnizorii de servicii pot beneficia pe deplin de piața unică a serviciilor din UE

Joi, 24 ianuarie, Comisia Europeană a luat decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor cu privire la 27 de state membre (toate cu excepția Danemarcei) pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a normelor UE privind serviciile și calificările profesionale. Astfel cum s-a subliniat în Comunicarea privind piața unică din noiembrie 2018, cetățenii și întreprinderile se pot bucura de multiplele beneficii ale pieței unice doar dacă normele care au fost convenite de comun acord funcționează efectiv pe teren.

Astăzi, Comisia ia măsuri pentru a asigura respectarea normelor UE în domeniul serviciilor. Deși serviciile reprezintă două treimi din economia UE, o serie de obstacole împiedică în continuare sectorul serviciilor să își atingă întregul potențial în beneficiul consumatorilor, al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și al întreprinderilor și să genereze creștere economică în întreaga Europă. În total, Comisia trimite 31 de scrisori de punere în întârziere și o scrisoare suplimentară de punere în întârziere, în plus față de două avize motivate, abordând mai multe restricții în ceea ce privește sectorul serviciilor: scrisori de punere în întârziere către 27 de state membre (toate, cu excepția Danemarcei) pentru neconformitatea legislației și a practicii lor juridice cu normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale și accesul corespunzător la activități (încălcarea Directivei privind calificările profesionale); un aviz motivat adresat Ciprului și o scrisoare de punere în întârziere adresată Portugaliei cu privire la normele lor specifice privind accesul la activitățile inginerilor și arhitecților (încălcarea Directivei privind calificările profesionale); o scrisoare suplimentară de punere în întârziere adresată Croației cu privire la restricțiile impuse avocaților pentru a furniza servicii multidisciplinare, restricțiile de publicitate și limitările dreptului de a practica (încălcarea Directivei UE privind serviciile și a Directivei 98/5/CE privind autorizarea avocaților și înființarea de firme de avocatură); două scrisori de punere în întârziere adresate Franței și Poloniei și un aviz motivat adresat Irlandei privind restricțiile aduse publicității cu privire la libera circulație a serviciilor, care încalcă normele UE (încălcarea prevederilor articolului 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, TFUE și a Directivei privind serviciile); și o scrisoare de punere în întârziere adresată Belgiei cu privire la procedura de autorizare și cerințele generale pe care regiunea Bruxelles le aplică prestatorilor de servicii de cazare turistică (încălcarea Directivei privind serviciile). Toate statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să procedeze la următoarele etape ale procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisia Europeană în ianuarie, grupate pe domenii de politică, includ 132 de scrisori de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor, 60 avize motivate și 9 cazuri de trimitere în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 87 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.

Pentru mai multe informații despre procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Fiscalitate: Comisia îndeamnă ROMÂNIA să respecte legislația UE în ceea ce privește rambursarea taxelor de înmatriculare a autoturismelor percepute în mod necuvenit
Deșeuri de echipamente electrice și electronice: Comisia solicită ROMÂNIEI și ESTONIEI să îmbunătățească gestionarea deșeurilor lor electrice și electronice