Declarație comună cu ocazia evenimentului „Bucharest Pride 2024”

Declarație comună cu ocazia evenimentului „Bucharest Pride 2024”.

Cu ocazia celei de-a 19-a ediții, noi, membrii misiunilor diplomatice și ai organizațiilor internaționale din București, ne exprimăm public sprijinul pentru Bucharest Pride 2024. Acest eveniment celebrează diversitatea, vizibilitatea, reziliența și demnitatea comunității LGBTIQ+ din România.

Fie în București, Cluj, Iași, Oradea sau Timișoara, marșurile Pride sunt parte a angajamentului nostru față de egalitate și diversitate. Dorim să ne exprimăm aprecierea față de organizatori, voluntari și participanți pentru munca și dedicarea lor în apărarea și promovarea drepturilor omului pentru toți.

Ne reafirmăm convingerea fermă că principiile egalității, nediscriminării și drepturilor omului pentru toți, indiferent de orientarea lor sexuală, identitatea de gen sau caracteristicile sexuale, trebuie respectate, promovate și protejate în întreaga lume. Acestea fac parte din valorile noastre fundamentale și le vom apăra acasă și la nivel global.

Susținem cu fermitate comunitatea LGBTIQ+ din România în demersul său de a obține drepturi egale, în conformitate cu legislația internațională și europeană privind drepturile omului și cu principiul drepturilor universale ale omului. Drepturile LGBTIQ+ au fost susținute în mod repetat prin hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceste hotărâri sunt obligatorii pentru statul român și trebuie puse în aplicare.  Aceasta include măsuri eficiente de combatere a infracțiunilor motivate de ură, protecție juridică pentru familiile homosexuale și o procedură legală transparentă, coerentă și accesibilă de recunoaștere a genului pentru persoanele transgender. România va beneficia de asigurarea faptului că toate persoanele se bucură de protecția deplină a legii, în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului.

Recunoaștem pașii făcuți către realizarea egalității depline pentru persoanele LGBTIQ+, dar și faptul că mai sunt multe de făcut la nivel mondial și în România.

Vom continua să colaborăm cu autoritățile române și cu societatea civilă pentru a ne asigura că toate persoanele sunt tratate cu demnitate și respect.

Semnat de următoarele misiuni diplomatice și organizații internaționale la București, enumerate în ordine alfabetică:

Ambasada Australiei, Atena

Ambasada Austriei

Ambasada Belgiei în România

Ambasada Marii Britanii la București

Ambasada Canadei în România, Bulgaria și Republica Moldova

Ambasada Republicii Cehe la București

Ambasada Republicii Chile în România

Ambasada Ciprului

Ambasada Danemarcei în România

Ambasada Republicii Finlanda în România

Ambasada Estoniei în România

Ambasada Republicii Franceze în România

Ambasada Germaniei în România

Ambasada Greciei la București

Ambasada Irlandei

Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România

Ambasada Mexicului în România

Ambasada Noii Zeelande în Belgia, Bulgaria, Luxemburg, Moldova și România

Ambasada Regală a Norvegiei la București

Ambasada Portugaliei la București

Ambasada Republicii Slovenia în România

Ambasada Spaniei în România

Ambasada Suediei la București

Ambasada Republicii Slovenia în România

Ambasada Statelor Unite ale Americii în România

Reprezentanța Comisiei Europene în România

 

 

On the occasion of the 19th edition, we, the undersigned diplomatic missions, and international organisations in Bucharest, express our public support for Bucharest Pride 2024. This event celebrates the diversity, visibility, resilience, and dignity of the LGBTIQ+ community in Romania.

Whether in Bucharest, Cluj, Iași, Oradea or Timișoara, Pride marches are part of our commitment to   equality and diversity. We would like to express our appreciation to the organisers, volunteers and participants for their work and commitment defending and promoting human rights for all.

We reaffirm our strong belief that the principles of equality, non-discrimination, and human rights for all, regardless of their sexual orientation, gender identity or sex characteristics must be respected, promoted and protected worldwide. These are part of our core values, and we will defend them at home and globally.

We firmly support the LGBTIQ+ community in Romania in its pursuit of equal rights in accordance with international and EU human rights law and the principle of universal human rights. LGBTIQ+ rights have been repeatedly upheld by judgements of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union. These judgements are binding upon the Romanian state and must be implemented. This includes effective measures for combating hate crimes, legal protection for same-sex families and a transparent, consistent, and accessible legal gender recognition procedure for transgender people. Romania will benefit from ensuring that all people enjoy the full protection of the law in accordance with international human rights standards.

We recognise the steps taken towards achieving full equality for LGBTIQ+ people, but also that more needs to be done worldwide and in Romania.

We will continue to work with Romanian authorities and civil society to ensure that all individuals are treated with dignity and respect.

Signed by the following diplomatic missions and international organisations in Bucharest, listed in alphabetical order:

Australian Embassy, Athens

Austrian Embassy

Embassy of Belgium in Romania

British Embassy in Bucharest

Embassy of Canada to Romania, Bulgaria and the Republic of Moldova

Embassy of Chile in Romania

Embassy of Cyprus

Embassy of the Czech Republic in Bucharest

Embassy of Denmark in Romania

Embassy of Estonia in Romania

Embassy of the Republic of Finland in Romania

Embassy of the French Republic in Romania

Embassy of Germany in Romania

Embassy of Greece in Bucharest

Embassy of Ireland

Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Romania

Embassy of Mexico in Romania

New Zealand Embassy to Belgium, Bulgaria, Luxembourg, Moldova and Romania

Royal Norwegian Embassy in Bucharest

Embassy of Portugal in Bucharest

Embassy of Spain in Romania

Embassy of Sweden Bucharest

Embassy of the Republic of Slovenia in Romania

Embassy of the United States of America in Romania

European Commission Representation in Romania