Comisia Europeană sprijină 170 de proiecte noi pentru a ajuta statele membre să își transpună agenda de reformă în acțiuni concrete pe teren

Comisia Europeană sprijină 170 de proiecte noi pentru a ajuta statele membre să își transpună agenda de reformă în acțiuni concrete pe teren.

Astăzi, 26 martie, Comisia a selectat o nouă rundă de 170 de proiecte în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (IST), pentru a sprijini statele membre să conceapă și să pună în aplicare în total 307 de reforme în 2024, ceea ce va consolida competitivitatea, reziliența și modernizarea statelor membre.

Aceste reforme vor acoperi gamă largă de domenii care au un impact asupra vieții cetățenilor din UE, de la aplicarea inteligenței artificiale în întreprinderi și în administrațiile publice, punerea în aplicare a Planului industrial al Pactului verde și a altor reforme esențiale pentru tranziția către o economie cu zero emisii nete, sprijinirea egalității de gen și combaterea exodului creierelor și furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății mintale tinerilor și copiilor.

Pe baza reformelor deja puse în aplicare în cadrul IST în cei patru ani – care se ridică la aproximativ 780 de proiecte pentru aproximativ 1,200 de reforme – noua rundă de reforme va oferi sprijin tehnic personalizat statelor membre, pentru a le ajuta să conceapă și să pună în aplicare reformele de care au nevoie, îndeplinind astfel prioritățile naționale și ale UE pe teren.

Consolidarea capacității administrative a administrațiilor publice ale statelor membre

Reformele vor continua să acorde prioritate modernizării administrațiilor publice ale statelor membre, în conformitate cu Comunicarea Comisiei privind consolidarea spațiului administrativ european (ComPAct), adoptată la sfârșitul anului 2023.

În 2024, IST va sprijini schimburile de funcționari publici în cadrul Inițiativei de cooperare în domeniul administrației publice (PACE), o inițiativă lansată pentru promovarea învățării inter pares în rândul funcționarilor publici din diferite state membre. Aceste schimburi vor implica 200 de funcționari publici din 12 de state membre, pentru a-și consolida competențele în domenii-cheie precum finanțarea durabilă, digitalizarea administrației, utilizarea fondurilor UE și alfabetizarea în materie de date.

IST ajută statele membre să realizeze principalele priorități politice

Reformele sprijinite de IST în 2024 vor contribui la prioritățile politice comune ale UE și ale statelor membre: 31 % din reformele selectate se vor axa pe tranziția către o economie cu zero emisii nete. Aceste reforme se vor referi în primul rând la Planul industrial al Pactului verde, la biodiversitate și la transportul ecologic.

IST va ajuta, de asemenea, administrațiile publice naționale, regionale și locale să integreze tehnologii și sisteme digitale și să devină mai inteligente de IA, 27 % dintre reformele selectate fiind legate de tranziția digitală.

De exemplu, IST va ajuta statele membre să exploreze modalități prin care IA poate contribui la prelucrarea datelor în condiții de siguranță și eficacitate în domeniul securității sociale, al bunăstării și al ocupării forței de muncă, precum și modul în care se pot asigura că administrațiile publice promovează egalitatea de gen, utilizând în același timp caracteristicile IA. IST va aborda, de asemenea, alfabetizarea financiară digitală, pentru a ajuta statele membre și cetățenii să se adapteze la utilizarea tot mai frecventă a canalelor digitale pentru a finaliza tranzacții financiare complexe, cum ar fi economiile, pensiile și investițiile.

O altă componentă esențială a reformelor IST din 2024 este abordarea și atenuarea impactului schimbărilor demografice în mai multe sectoare, cum ar fi sistemele de sănătate și de protecție socială, migrația, politicile publice și întocmirea bugetului.

În plus, în 2024, copiii și tinerii se vor afla în centrul a 31 de reforme în cadrul proiectelor din toate statele membre, cu reforme axate pe educație și pe sănătatea mintală și bunăstarea copiilor și a tinerilor.

Consolidarea colaborării între țări și regiuni

Comisia va continua să sprijine statele membre în abordarea împreună a provocărilor comune, în reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale și în consolidarea guvernanței la toate nivelurile. Proiectele IST vor promova învățarea inter pares, oferind în același timp sprijin adaptat contextelor naționale și regionale.

În 2024, IST va sprijini 43 de proiecte de reformă multinaționale și 38 proiecte de reformă regională.

Prin domeniul de aplicare mai larg al proiectelor emblematice din cadrul STI, Comisia va aborda, de asemenea, nevoile comune de reformă ale statelor membre, de la promovarea sistemelor de dezvoltare a competențelor până la îmbunătățirea calității finanțelor publice, de exemplu. Ciclul IST pentru 2024 va sprijini 13 proiecte emblematice.

Istoricul dosarului

IST este un instrument al UE bazat pe cerere, care oferă expertiză personalizată autorităților statelor membre care solicită sprijin anual. Acesta nu ia forma unui sprijin financiar, ci constă în furnizarea de expertiză și cunoștințe de înaltă calitate și adaptate și poate lua forma consilierii strategice sau tehnice, a studiilor de evaluare a nevoilor de reformă, a formării sau a misiunilor la nivel național ale experților.

Proiectele IST sunt selectate de Comisie pe baza calității cererilor și a criteriilor de selecție definite la articolul 9 din Regulamentul privind STI, care includ revizuirea gradului de urgență, a amplorii și a profunzimii provocărilor identificate, a nevoilor de sprijin pentru domeniile de politică vizate și analiza indicatorilor socioeconomici, precum și a capacității instituționale și administrative generale a statului membru solicitant.

De la furnizarea adecvată a serviciilor de asistență medicală la buna gestionare a finanțelor publice, de la digitalizarea serviciilor publice și consolidarea sectorului financiar, IST ajută statele membre să își îndeplinească agenda de reformă.

IST face parte din cadrul financiar multianual 2021-2027 și se bazează pe succesul predecesorului său, Programul de sprijin pentru reforme structurale. Începând din 2017, cele două instrumente au contribuit la punerea în aplicare a aproape 1 800 de proiecte de asistență tehnică în toate statele membre.

De la instituirea sa, acest instrument flexibil s-a adaptat rapid la nevoile emergente ale statelor membre, cum ar fi răspunsul la pandemia de COVID-19 sau la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Acesta a avut, de asemenea, un rol esențial în sprijinirea statelor membre în pregătirea planurilor lor de redresare și reziliență și a planurilor teritoriale pentru o tranziție justă, precum și în punerea în aplicare a priorităților stabilite în programul REPowerEU.

Platformele online pun un accent deosebit pe alegeri în cadrul celui de al treilea set de rapoarte în temeiul Codului de bune practici privind dezinformarea
UE și Moldova prelungesc acordul privind transportul rutier până la 31 decembrie 2025