Comisia propune îmbunătățirea comitetelor europene de întreprindere pentru a consolida dialogul social transnațional

Astăzi, 24 ianuarie, Comisia propune revizuirea directivei privind comitetul european de întreprindere (CEI) pentru a îmbunătăți și mai mult dialogul social în UE.

Comitetele europene de întreprindere sunt organisme de informare și consultare care asigură implicarea angajaților în deciziile legate de chestiuni transnaționale. Acestea se referă la întreprinderi cu peste 1 000 de angajați care își desfășoară activitatea în cel puțin două țări din UE sau din Spațiul Economic European (SEE).

Informarea și consultarea semnificativă a angajaților cu privire la deciziile-cheie ale întreprinderii pot contribui la anticiparea și gestionarea schimbărilor, cum ar fi cele legate de tranziția verde și cea digitală, implicând abordarea deficitului de forță de muncă sau introducerea de noi tehnologii. În contexte transnaționale, comitetele europene de întreprindere pot juca un rol esențial în aceste privințe.

Directiva actuală prezintă procesele de creare a comitetelor europene de întreprindere și de informare și consultare a acestora cu privire la chestiuni transnaționale. Revizuirea propusă urmărește să consolideze rolul CEI prin facilitarea creării lor, prin promovarea unor activități de informare și de consultare mai semnificative și prin asigurarea faptului că acestea dispun de capacitatea necesară pentru a-și desfășura activitatea. Revizuirea urmărește, de asemenea, consolidarea echilibrului de gen în cadrul comitetelor europene de întreprindere.

În 2023, Parlamentul European a adoptat o rezoluție legislativă din proprie inițiativă prin care invită Comisia să consolideze rolul și capacitatea CEI. Revizuirea propusă astăzi dă curs angajamentului politic asumat de președinta von der Leyen de a răspunde unor astfel de rezoluții printr-o propunere legislativă, cu respectarea deplină a principiului proporționalității, al subsidiarității și al unei mai bune legiferări.

Comitete europene de întreprindere mai eficace și mai eficiente

Principalele modificări propuse de Comisie includ:

  • Acordarea de drepturi egale lucrătorilor din companiile multinaționale care își desfășoară activitatea în UE/SEE să solicite crearea unui nou CEI: derogările de la actuala directivă vor fi eliminate, permițând unui număr de 5,4 milioane de lucrători din 320 de întreprinderi multinaționale cu acorduri preexistente să solicite înființarea unui comitet european de întreprindere.
  • Clarificarea definiției aspectelor transnaționale: asigurarea faptului că comitetele europene de întreprindere completează activitatea organismelor naționale de informare și consultare și că activitățile lor nu se suprapun. O definiție clară este esențială pentru a stabili când trebuie consultate și informate comitetele europene de întreprindere.
  • Asigurarea faptului că lucrătorii din întreprinderile multinaționale sunt consultați în timp util și în mod semnificativ cu privire la aspectele care îi privesc:
    • Membrii CEI ar trebui să primească un răspuns motivat la avizul lor înainte ca conducerea întreprinderii să adopte o decizie cu privire la chestiuni transnaționale.
    • Conducerea întreprinderii trebuie să furnizeze justificări ori de câte ori va fi invocată confidențialitatea ca motiv pentru restricționarea schimbului ulterior de informații sau pentru nedivulgarea de informații cu privire la aspecte transnaționale.
  • Asigurarea faptului că CEI dispun de capacitatea necesară pentru a-și desfășura activitatea: Acordurile privind comitetul european de întreprindere trebuie să specifice resursele financiare și materiale alocate, de exemplu în ceea ce privește experții, costurile juridice și formarea.
  • Consolidarea echilibrului de gen: ori de câte ori un acord privind comitetul european de întreprindere este (re)negociat, vor trebui instituite dispoziții pentru a se ajunge, pe cât posibil, la o componență echilibrată din punctul de vedere al genului. Aceasta include cerința de a urmări în mod activ echilibrul de gen în cadrul organismelor speciale de negociere, care sunt grupuri temporare de reprezentanți ai angajaților care negociază un acord privind comitetul european de întreprindere cu întreprinderea.
  • Îmbunătățirea accesului la căi de atac: Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la modul în care comitetele europene de întreprindere pot iniția proceduri judiciare și – după caz – administrative. Statele membre sunt, de asemenea, obligate să instituie sancțiuni eficace, disuasive și proporționale pentru a pune în aplicare directiva.

Etapele următoare

Propunerea Comisiei de modificare a Directivei privind comitetul european de întreprindere va fi discutată de Parlamentul European și de statele membre. Odată adoptată, statele membre vor avea la dispoziție un an să transpună directiva în dreptul național. Noile norme vor începe apoi să se aplice doi ani mai târziu. În cursul perioadei de doi ani, părțile își pot adapta acordurile privind comitetul european de întreprindere la cerințele revizuite.

Context

Principiul 8 al Pilonului european al drepturilor sociale subliniază importanța dialogului social și a implicării lucrătorilor. Comitetele europene de întreprindere reprezintă lucrătorii europeni din întreprinderile multinaționale și sunt create fie la inițiativa angajaților, fie la inițiativa conducerii centrale.

Comitetele europene de întreprindere sunt consultate cu privire la chestiuni transnaționale, adică aspecte care afectează lucrătorii din întreaga întreprindere sau din cel puțin două țări din UE/SEE, cum ar fi, de exemplu, aspecte legate de restructurări. Prin urmare, comitetele europene de întreprindere completează activitatea organismelor naționale de reprezentare a angajaților.

În prezent, există aproximativ 1 000 de organisme transnaționale de informare și consultare, dintre care majoritatea sunt CEI. În fiecare an sunt create aproximativ 20 de noi comitete europene de întreprindere. Reprezentând peste 11,3 milioane de lucrători europeni, comitetele europene de întreprindere contribuie la protejarea ocupării forței de muncă și a industriilor din Europa și la asigurarea competitivității UE. Deși CEI reprezintă mai mult de jumătate din forța de muncă eligibilă, această cifră reprezintă în continuare mai puțin de o treime din cele aproape 4 000 de întreprinderi eligibile estimate.

În 2018, Comisia a efectuat o evaluare care a subliniat că CEI continuă să joace un rol esențial în asigurarea și organizarea dialogului social transnațional în întreprinderile multinaționale, oferindu-le în același timp statelor membre flexibilitatea de a se adapta la propriile sisteme naționale. Cu toate acestea, evaluarea a identificat, de asemenea, deficiențe în ceea ce privește procesul de consultare a comitetelor europene de întreprindere și mijloacele prin care reprezentanții angajaților își pot exercita drepturile.

În februarie 2023, Parlamentul European a invitat Comisia să revizuiască directiva și să consolideze rolul CEI. Comisia a decis, în lumina rezoluției respective, a evaluării sale din 2018 și a consultărilor în două etape din 2023 cu partenerii sociali, precum și în lumina informațiilor primite de la părțile interesate, inclusiv de la administrațiile naționale, întreprinderi, reprezentanți ai angajaților și experți juridici și universitari, că actuala directivă poate fi îmbunătățită pentru a sprijini crearea și funcționarea comitetelor europene de întreprindere.

Informații suplimentare

Propunere de modificare a Directivei privind comitetul european de întreprindere

Evaluarea impactului

Evaluarea directivei de către Comisie în 2018

Abonați-vă la buletinul informativ al Comisiei privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea

Președinta Ursula von der Leyen lansează dialogul strategic privind viitorul agriculturii în UE
Apa potabilă va deveni mai sigură datorită noilor standarde de igienă la nivelul UE pentru materialele și produsele care intră în contact cu apa